Nederland

Huishoudelijk Reglement Ierse rood-witte Setterclub

Inhoudsopgave

1. De Vereniging
2. De Leden
3. De Algemene Leden Vergadering
4. Fokkers Gedragscode
5. Dekreuen Lijst
6. Pup Informatie
7. Clubblad
8. Adverteren
9. Herplaatsing Beleid
10. De beroepscommissie

1. De Vereniging

1.1. De Ierse rood-witte Setter-Club behartigt de belangen van de Ierse rood-witte Setter.

1.2. Het bestuur bestaat uit:     1. Voorzitter

                                                  2. Secretaris
                                                  3. Penningmeester    

                                                 4. t/m maximaal 9 bestuursleden                              

1.3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij de voorzitter de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering vaststelt. Tevens zorgt de voorzitter voor handhaving van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement.
De voorzitter verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en/of het woord te ontnemen.

1.4. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging waarvan hij of zij kopie houdt. De secretaris maakt de notulen van de vergadering, welke de secretaris met de voorzitter na goedkeuring ondertekent en archiveert.

De secretaris houdt een presentielijst van de aanwezigen op vergaderingen in boekvorm bij. Ieder van de aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen.

Jaarlijks stelt de secretaris een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering aan de orde zal worden gesteld. Het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester worden uiterlijk zeven dagen vóór de Algemene Leden Vergadering aan de leden toegestuurd, of eventueel via het cluborgaan bekendgemaakt.

1.5. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn of haar berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties.
De invordering van de contributie is aan de penningmeester opgedragen.
Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van €250,- te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur.
De penningmeester is belast met het behoorlijk bijhouden van een financiële administratie en legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af namens het bestuur over het afgelopen boekjaar.

De goedkeuring van de kascommissie wordt door de Algemene Leden Vergadering beschouwd als decharge van het bestuur voor diens financieel beleid en beheer over het afgelopen jaar. De leden van de kascommissie worden op de Algemene Leden Vergadering gekozen uit de leden. (twee leden + een reserve)

1.6. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken aan het bestuur af te dragen.

2. De Leden

2.1. Fokkersleden,leden en ereleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

2.2 Ereleden van de vereniging zijn leden in de zin der wet en kunnen zijn natuurlijke personen die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

2.3. Zij die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk één maand vóór het eindigen van het lopende verenigingsjaar schriftelijk aan de secretaris doorgeven. Heeft opzegging niet vóór die datum plaatsgevonden dan is men verplicht alsnog de contributie over het gehele daar op volgend jaar te voldoen.

2.4. Het bestuur heeft het recht een lid, na een aanmaning wegens niet betaalde contributies, het lidmaatschap op te zeggen. Het lid kan pas weer als lid van de vereniging worden toegelaten, wanneer de achterstallige bedragen en de voor de aanmaning gemaakte kosten zijn voldaan.

2.5. Zij die na 1 Augustus lid worden, betalen voor het lopende jaar 50% mits zij de contributie voor het aankomende jaar gelijktijdig voldoen.

2.6. Schriftelijk ingediende vragen door een lid, moeten door het bestuur binnen twee maanden schriftelijk beantwoord worden.

3. De Algemene Leden Vergadering

3.1. Elk lid heeft het recht tijdens de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda der volgende Algemene Leden Vergadering geplaatst. Over voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen, tenzij in de statuten anders vermeld staat.

3.2  Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er de mogelijkheid om aanpassingen in het VFR, het Huishoudelijk Reglement en/of de Statuten aan te vragen en bij stemming te laten doorvoeren, mits deze niet afwijken van de eisen van de Raad van Beheer. Wijzigingen hierin zullen pas van kracht zijn nadat deze door de Raad van Beheer zijn goedgekeurd.

4. Fokkers Gedragscode

4.1. Voor alle fokkers van de Ierse rood-witte Setter-Club, hierna te noemen IRWS-C, die een nest willen fokken, geldt dat de combinatie reu en teef ten tijde van de dekking dient te voldoen aan het Vereniging Fokreglement van de IRWS-C, dat is vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering. Waar het Vereniging Fokreglement van de IRWS-C niet in voorziet, neemt de IRWS-C  de regelgeving van het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied over.

4.2. De fokkerslijst bestaat uit clubfokkers, welke gepubliceerd worden in het digitaal nieuwsblad en op de website van de IRWS-C.

4.3. Elke fokker die:

 • lid is van de IRWS-C
 • onder een door de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam fokt;
 • uitsluitend fokt met moederdieren die ingeschreven staan in (de  
              bijlage van) het NHSB of een door de FCI erkend buitenlands (bijlage  
              van het) stamboek;

4.4. Fokkers welke zijn geaccepteerd als clubfokker mogen zich als clubfokker profileren, zowel in advertenties maar ook op hun website. Elke clubfokker krijgt een logo voor dit doel.

4.5. Het is een clubfokker van de IRWS-C niet toegestaan om aan potentiële kopers een financiële bijdrage te vragen voor reservering van een pup die nog niet geboren is. Voor al geboren pups mag er wel handgeld gevraagd worden, echter mag er niet vaker handgeld worden gevraagd dan dat er ter verkoop aangeboden pups aanwezig zijn.

4.6. Een clubfokker van de IRWS-C betaalt voor de plaatsing op de fokkerslijst en de pupinfo voor een heel verenigingsjaar een vaste bijdrage, vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Vermelding op de fokkerslijst en pupinfo gaat in, zodra de penningmeester de betaling voor het betreffende verenigingsjaar heeft ontvangen. Bij toetreding tijdens een verenigingsjaar wordt de bijdrage niet naar ratio verminderd.


4.07.
Binnen drie weken na een dekking doet de clubfokker dekaangifte bij de IRWS-C en stuurt hierbij de stambomen van de ouderdieren met de bijbehorende gezondheidscertificaten en het dekaangifteformulier op. De dekking zal dan gemeld worden op de website van de IRWS-C.

4.08. Binnen tien dagen na geboorte van de pups doet de clubfokker geboorteaangifte bij de IRWS-C.  De fokker geeft door of en zo ja, hoeveel pups er geboren zijn en voor hoeveel pups er bemiddeling nodig is. Dit wordt vermeld op de website.


4.09. Een clubfokker die zich niet houdt aan het Vereniging Fokreglement van de IRWS-C en het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied, wordt bij een eerste overtreding met onmiddellijke ingang voor 6 maanden geschorst als clubfokker, en verwijderd van de fokkerslijst. Bij een overtreding na herregistratie op de fokkerslijst volgt een schorsing van een jaar, bij een overtreding na de tweede herregistratie op de fokkerslijst is geen herregistratie meer mogelijk. Een geschorste fokker kan geen rechten laten gelden op fokkersvoorzieningen van de IRWS-C en mag zich niet als clubfokker profileren.

4.10. Clubfokkers die zich niet houden aan het Huishoudelijk Reglement, behoudens artikel 4.09, krijgen bij een eerste overtreding een officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding kan het bestuur tot schorsing van één jaar over gaan.

4.11. Schorsing geeft geen recht op restitutie van al betaalde gelden.

5. Dekreuen Lijst

5.1. Aan geïnteresseerden wordt een dekreuen lijst toegestuurd.

5.2. De dekreuen lijst bestaat uit reuen die voldoen aan de minimale eisen voor een fokdier van het Ras Specifiek Fokreglement, en wordt gepubliceerd op de website.

5.3. Reuen die op de dekreuen lijst genoteerd staan zijn alleen gerechtigd teven te dekken waarbij de combinatie reu en teef ten tijde van de dekking voldoet aan het Vereniging Fokreglement van de IRWS-C en het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid van de Raad van Beheer of voldoen aan de eisen van het land van herkomst.

5.4. Bij dekking van een buitenlandse teef dient deze te voldoen aan de eisen van dat land.

6. Pup Informatie

6.1. Aan geïnteresseerden wordt een lijst van clubfokkers toegestuurd.

6.2. Om voor een geboren nest voor pup informatie in aanmerking te komen  moet:     

 • de fokker op de fokkerslijst van de IRWS-C staan;
 • het nest volgens het Vereniging Fokreglement van de IRWS-C  
              gefokt zijn;
 • het nest volgens het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid van de  Raad van Beheer gefokt zijn;
 • artikel 4.09 van dit reglement in acht genomen zijn.

6.3. Ieder die in aanmerking wil komen voor deelname aan de pup informatie, doet hiervan schriftelijk melding bij degene die de pup informatie verzorgt.

6.4. De nesten komen in volgorde van geboortedatum op de pup informatielijst. Alle nesten, die op het moment van informatie opvragen op de pup informatielijst staan, worden doorgegeven aan aspirant kopers. De fokker laat weten wanneer er geen pups meer beschikbaar zijn van het betreffende nest.

6.5. De fokker heeft meldingsplicht als pups gezondheids- en/of erfelijke defecten vertonen . De vereniging behoudt zich het recht voor een bepaald nest te weigeren voor de pup informatie, als vaststaat dat de pups die worden aangeboden, gezondheids- en/of erfelijke defecten vertonen.

6.6. Als er op één en hetzelfde adres meerdere nesten pups aanwezig zijn van een door de IRWS-C behartigd ras, waarvan een nest niet volgens de regels van de IRWS-C is gefokt, komen geen van de pups in aanmerking voor pup informatie.

7. Nieuwsbrief

7.1. De nieuwsbrief is het contactorgaan van de vereniging, en zal behoudens overmacht, iedere 2 maanden uitgegeven worden.

7.2. De nieuwsbrief zal verzonden worden aan hoofdleden en ereleden, alsook naar de Raad van Beheer en eventuele relaties.

7.3. De redactie is bevoegd stukken of delen van stukken niet te plaatsen, indien zij van mening is dat de vereniging en/of een persoon hierdoor geschaad wordt.

Bij twijfel treedt zij in overleg met het bestuur.

7.4. De redactie behoeft anonieme stukken nimmer te plaatsen en stukken onder pseudoniem dan alleen, indien de ware naam bij de redactie bekend is.

8. Adverteren

8.1. Leden en bedrijven hebben de mogelijkheid op de website en de nieuwsbrief te adverteren met goedkeuring van het bestuur, tegen door het bestuur bepaalde tarieven.

8.2. Fokkers dienen clubfokker te zijn alvorens zij het recht te hebben te adverteren met hun kennel, honden of pups.

9. Herplaatsing Beleid

9.1. De ras- en pup informatie geeft informatie aan geïnteresseerden bij plaatsing van honden en plaatst deze op de herplaatsingslijst, die ten tijde van aanmelding de leeftijd van negen maanden of ouder hebben bereikt.

9.2. De kosten worden vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. (Clubfokkers zijn hiervan vrijgesteld ) De bemiddeling wordt begonnen vanaf het moment dat de eventuele bijdrage in de kosten door de penningmeester is ontvangen. Ongeacht de uitkomst van deze bemiddeling heeft de eigenaar geen recht op restitutie van de bijdrage.

9.3. Honden die aangeboden worden als herplaatser dienen een stamboom te hebben die erkend is door de Raad van Beheer.

9.4. Voor honden die ter herplaatsing aangeboden worden via de IRWS-C, mag door de eigenaar maximaal € 300,00 gevraagd worden.

9.5. De vereniging is nooit aansprakelijk uit hoofde van de ras- en pup informatie en herplaatsing.

10. De Beroepscommissie
De vereniging kent een beroepscommissie als bedoeld in artikel 16 van de statuten. De beroepscommissie heeft tot taak uitspraak te doen in geschillen ingeval van opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld wegens strijd met de wet, strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging dan wel strijd met de redelijkheid en de billijkheid. Geen beroep staat open voor degene die zich ter zake van het besluit heeft gewend tot de civiele rechter. Tegelijk met het indienen van het beroepsschrift moet een door de Algemene Leden Vergadering te bepalen bedrag aan griffierecht worden overgemaakt aan de vereniging alvorens ontvankelijk te kunnen worden verklaard door de beroepscommissie. Indien het griffierecht na twee weken na ontvangst van het beroepsschrift door de vereniging niet ontvangen is, wordt degene die het beroep heeft ingesteld daarop gewezen. Blijft dan vervolgens nog twee weken betaling achterwege, dan wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. Het griffierecht wordt aan degene die het beroep heeft ingesteld terugbetaald indien het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard door de beroepscommissie.

De commissie behandelt het beroep binnen zes weken nadat het beroepsschrift door de vereniging is ontvangen en ontvankelijk verklaard. Degene die het beroep heeft ingediend en het bestuur worden gehoord en zij kunnen zich door deskundigen laten bijstaan. De beroepscommissie doet binnen acht weken na ontvankelijk verklaring van het beroepsschrift door de vereniging uitspraak. De commissie kan deze termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Partijen worden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
De commissie verklaart het beroep:

a). niet ontvankelijk, dan wel

b). geheel of gedeeltelijk gegrond, dan wel

c). ongegrond

Indien de beroepscommissie het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, wordt de zaak terugverwezen naar het bestuur van de vereniging dat binnen vier weken een nieuw besluit neemt met inachtneming van de uitspraak.